Biuro Rozwoju – projekty

O projekcie „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna”

Cel projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u co najmniej 14 studentów/ek kierunku Ekonomia Społeczna realizowanego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej poprzez realizację kierunku w formie studiów dualnych we współpracy z pracodawcami do końca grudnia 2021 r.

Efekty
• 20 osób zostanie objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanym do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
• 1 zmodyfikowany program studiów
• 14 osób podniesie kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
• 18 osób ukończy staże wspierane ze środków EFS
• 18 osób podniesie kompetencje informatyczne dzięki udziałowi w szkoleniach

Okres realizacji
01.10.2018 r. – 30.11.2021 r. przy czym wsparciem zostaną objęci studenci/tki, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2019/2020

Wartość projektu
769 997,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 648 953,47 zł

Zakres projektu

• Modyfikacja programu studiów na kierunku praktycznym Ekonomia Społeczna realizowanym na studiach stacjonarnych II stopnia
• Prowadzenie zajęć przez praktyków (400h)
• Realizacja płatnych staży (na I i II roku studiów po 3 miesiące)
• Udział w szkoleniach (MS Excel i MS Project)
• Realizacja 2 wizyt studyjnych
• Praca nad tworzeniem prac dyplomowych we współpracy z przedstawicielami instytucji z obszaru ekonomii społecznej

Uczestnicy
Do Projektu zostaną przyjęci wszyscy studenci/tki spełniający w dniu 1 października 2019 r. kryteria formalne: rozpoczną w tym dniu studia stacjonarne II stopnia na kierunku Ekonomia Społeczna realizowane w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej oraz wyrażą chęć udziału w Projekcie.

 

Wielkość czcionki
Kontarst