Biuro Rozwoju – projekty

O projekcie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) pn. „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” (numer umowy: POWR.03.01.00-00-KN22/18-00).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa studentów wybranych kierunków nauczycielskich, poprzez realizację programów studiów opracowanych w oparciu o Model Kształcenia Przyszłych Nauczycieli.

Projekt skierowany jest do studentów kierunków nauczycielskich:

  • Geografia
  • Filologia polska
  • Sztuka i edukacja
  • Historia
  • Chemia
  • Fizyka
  • Matematyka

Projekt jest realizowany w terminie od 1 października 2018 do 30 września 2023 roku.

Działania przewidziane w projekcie obejmują między innymi opracowanie nowych programów kształcenia przyszłych nauczycieli. Studenci wezmą udział w kompleksowym wsparciu przygotowującym do wykonywania zawodu, umożliwiającym nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w procesie kształtowania relacji z uczniem, rodzicami lub opiekunami, a także lokalnym środowiskiem, sprzyjających identyfikacji i rozwiązywaniu problemów (poznawczych, emocjonalnych, społecznych, etycznych) przez ucznia.
Celem studiów jest stworzenie studentom możliwości stania się profesjonalistą w zakresie nauczanego przedmiotu i dydaktycznej wiedzy przedmiotowej. Studia przyczynią się do wyposażenia studentów w wiedzę psychopedagogiczną umożliwiającą im holistyczne ujęcie funkcjonowania podopiecznych z uwzględnieniem ich możliwości i deficytów, umiejętnie planujących i realizujący proces dydaktyczno-wychowawczy.
Ważnym aspektem programu studiów jest umożliwienie studentom stosowania innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, wdrożenie w efektywną współpracę z innymi nauczycielami i pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w procesie edukacji.
Sposoby osiągania założonych celów są szczegółowo opisane na stronie „Kierunki studiów objęte wsparciem”.

Wartość projektu: 5 593 079,80 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 425 287,40

 

Wielkość czcionki
Kontarst