Biuro Rozwoju – projekty

Małopolska Chmura Edukacyjna
to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. W ramach inicjatywy realizowane są 3 komplementarne projekty oparte na wspólnym partnerstwie i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.
• Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt infrastrukturalny,
• Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania,
• Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.
Więcej: http://e-chmura.malopolska.pl/

 

1. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.4, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz przygotowanie do wyboru odpowiedniego kierunku i rozpoczęcia nauki na studiach. Takie podejście gwarantuje lepsze ukierunkowanie ich na najbardziej optymalną ścieżkę dalszego kształcenia. Projekt jest bardzo dobrym uzupełnieniem podstawy programowej w szkołach.

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną.

Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jednym 8 Partnerów, realizuje zajęcia w ramach 2 obszarów tematycznych: Filologia język angielski ogólny, Filologia język obcy: język niemiecki oraz język francuski.

Zajęcia organizowane są w trybie on-line po 30 godzin w każdym roku szkolnym. Ponadto organizowane będą koła naukowe, warsztaty weekendowe oraz letnie realizowane w pierwszym tygodniu wakacji przez 5 dni.
Obok zajęć dla uczniów, Uniwersytet Pedagogiczny wspólnie z Stowarzyszeniem Miasta w Internecie oraz Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje szkolenia dla nauczycieli w celu podniesienia kompetencji w zakresie TIK, a co za tym idzie włączenia technologii informacyjnej w lekcje przedmiotowe.
Budżet UP: Wartość projektu: 3 462 718,18 zł, w tym dofinansowanie: 3 289 582,27 zł, wkład własny: 173 135,91 zł

2. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Projekt współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.3. Zadanie stanowi kontynuację i rozszerzenie działań pilotażowych wdrażanych w latach 2014-2015 obejmujących realizację zajęć dydaktycznych dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.

Celem projektu jest:
• wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce,
• zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizuje działania w ramach 2 obszarów tematycznych: język angielski zawodowy, mechaniczno-mechatroniczny. Zajęcia prowadzone są w trybie on-line (30 godzin w każdym roku szkolnym), naukowe warsztaty weekendowe i letnie, bezpośrednio na uczelniach.

Poza młodzieżą, UP, przy wsparciu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oferuje nauczycielom przedmiotów zawodowych udział w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce.
Budżet UP: Wartość projektu: 895 654,19 zł, w tym dofinansowanie: 806 088,77 zł, wkład własny: 89 565,42 zł

 

3. Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt infrastrukturalny wdrażany w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.1.3 w ramach którego dla szkół, uczelni i innych placówek zakupiony jest specjalistyczny sprzęt pozwalający na innowacyjne i interaktywne prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Budżet UP: Wartość projektu: 1 920 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 632 000,00 zł, wkład własny: 96 0000,00 zł

Dowiedz się więcej:

Wielkość czcionki
Kontarst