Biuro Rozwoju – projekty

O projekcie

„Mentoring NEETs”

Projekt pn.: „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest w okresie 32 m-cy wytworzenie, a następnie przetestowanie, modyfikacja w ponadnarodowym konsorcjum publiczno-prywatnym nowych narzędzi wspierających proces aktywizacji oraz rozwój kompetencji społecznych przydatnych m.in. na rynku pracy wśród polskiej młodzieży niepracującej, niekształcącej się ani nieszkolącej się, tzw. NEET (ang. not in employment, education or training) i ich wdrożenie przez minimum 16 podmiotów działających na rzecz NEET na terytorium całego kraju.

 

Planowane efekty:

16 instytucji działających na rzecz młodzieży NEET na terytorium całego kraju wdroży nowe rozwiązania wypracowane w projekcie dzięki współpracy z partnerem zagranicznym:

  • Model prowadzenia NEET mentoringu (indywidualnego i grupowego) opartego na rozwiązaniach fińskich
  • Pierwszą w Polsce platformę dotycząca NEET mentoringu
  • Szkolenia e- learning nt. NEET mentorów
  • Szkolenia e- learning dla NEET mentorów
  • Narzędzia badającego wśród NEET poziom skuteczności NEET mentorów

 

Okres realizacji:

Od 2019-01-01 do 2021-08-31.

 

Wartość projektu:

1 558 097,06 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 511 197,06 zł.

Wielkość czcionki
Kontarst