Biuro Rozwoju – projekty

O projekcie

Projekt „Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej” zakłada opracowanie Programu kształcenia nauczycieli w oparciu o Modelowy program kształcenia nauczycieli wypracowany w projekcie pozakonkursowym pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” przez MNiSW. Programy kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej opracowane dla kierunku studiów Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna studia 5-letnie jednolite magisterskie (realizowanych wyjątkowo w Projekcie przez 4 lata) będą określać kierunkowe efekty kształcenia i metody ich osiągania i weryfikacji przez studentów. Projekt będzie zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego a stworzony program przyczyni się do rozwoju kompetencji pedagogicznych i kompetencji społecznych studentów.

Program przyczyni się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli, z uwzględnieniem aktualnych potrzeby społeczno-gospodarczych oraz przewidujących wsparcie kompetencji, co do których zostały zdiagnozowane luki. Dzięki udziałowi w Projekcie studenci rozwiną kompetencje kluczowe i niezbędne w zakresie efektywnej realizacji zawodu nauczyciela. Zaangażowanie placówek oświatowych (przyszłych pracodawców) w realizację Projektu dodatkowo wzbogaci działania czyniąc je praktycznymi i bardziej efektywnymi.

Wsparciem zostanie objętych 80 studentów, a wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przewiduje się u min. 64 studentek/ów kończących programu studiów na kierunku nauczycielskim Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna studiów jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2023 r., a jego wartość to 2 154 640 złotych.

Studia unijne POWER

Wielkość czcionki
Kontarst