Biuro Rozwoju – projekty

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca Socjalna

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca Socjalna dotyczącego samoobrony. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów I i II stopnia. Działania mają na celu wyposażenie przyszłych pracowników socjalnych w umiejętność odparcia agresji fizycznej i słownej podczas pracy w środowisku patologicznym;

Zaplanowano:
Cykl warsztatów teoretycznych 10 h obejmujący zagadnienia: rozpoznanie sytuacji zagrożenia, dobór reakcji do poziomu zagrożenia, aspekty psychologiczne i prawne samoobrony.
Cykl warsztatów praktycznych 30 h (prowadzonych przez praktyka) obejmujących kurs samoobrony w sali gimnastycznej.

 

Rekrutacja

 UWAGA!

Przedłużamy termin rekrutacji do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca Socjalna.

Nabór trwa do 24 stycznia 2020r.

****

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 10 października 2019 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca Socjalna.
Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP II stopnia na kierunku Praca Socjalna, którzy w październiku 2019 roku rozpoczną III semestr studiów. Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów na kierunku Praca Socjalna, w tym wyposażenie przyszłych pracowników socjalnych w umiejętność odparcia agresji fizycznej i słownej podczas pracy w środowisku patologicznym.

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca Socjalna

 

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:
1) Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,

2) zaświadczenie potwierdzające status studenta wraz z średnią ze studiów,

3) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

Termin testu kompetencji zawodowych, do którego zobowiązany jest przystąpić każdy kandydat, zostanie podany w późniejszym terminie.

Dokumenty należy składać w terminie do 31 października 2019 roku:
• w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 z dopiskiem na kopercie ,,Praca Socjalna” lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,,Praca Socjalna” zawierający skany ww. podpisanych dokumentów.

 

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca Socjalna-oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca Socjalna-deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca socjalna-kwestionariusz-osobowy

 

*****

Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w październiku 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2011 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Praca Socjalna, którzy rozpoczną w danym roku akademickim III semestr studiów. Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 20 miejsc.

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia_ Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku praca socjalna

Wielkość czcionki
Kontarst