Biuro Rozwoju – projekty

Wsparcie dla kierunku Bezpieczeństwo państwa

Opis zadania

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów kierunku praktycznego Bezpieczeństwo państwa. Absolwent/ka będzie przygotowany do pracy w służbach mundurowych, instytucjach sektora publicznego, prywatnego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W obliczu terroryzmu zapotrzebowanie na absolwentów kierunku rośnie.
Zaplanowano realizacje projektu DAIS (Demystification- Algorithms- Imaginations Supplement):

Demystification – zajęcia na I roku demistyfikujące wyobrażenia o rzeczywistości w świecie mediów społecznościowych i zagrożeń hybrydowych. Pod kierownictwem tutora moderowanie między sobą dyskusji w Internecie i podjęcie próby krytycznego spojrzenia na treści dostępne w świecie mediów klasycznych i wirtualnych. Włączenie w dyskusję np. pracowników policji, technika kryminalistyki, wojskowych

Algorithms – zajęcia na II i III roku (1/semestr) wykorzystujące scenariusze gier decyzyjnych, WebQest, pracę grupową. Przygotowanie scenariusza przy udziale pracownika naukowego i specjalisty praktyka reprezentującego instytucje bezpieczeństwa (konsultacje). W grach wykorzystane zostaną efekty kształcenia wypracowane w ramach kursów z planu studiów. Gry dotyczyć będą a/ organizacji działań wojskowych analogicznych do ogólnopolskich manewrów Anakonda; b/ zarządzania kryzysowego np. w czasie klęski żywiołowej, c/ wielopłaszczyznowych działań w tym ataku terrorystycznego w trakcie imprezy masowej o dużym stopniu złożoności; d/ symulacji rozmów pokojowych kończących jeden ze współczesnych konfliktów zbrojnych. W grach wykorzystane zostaną efekty kształcenia wypracowane w ramach kursów z planu studiów

Imaginations Supplement – to komponent na II i III roku umożliwiający uzupełnienie gier decyzyjnych i realizowanego programu, o wykłady-dyskusje ze specjalistami.6 wykładów uzupełniających plan studiów. Zaproszenia dotyczyć będą takich zawodów jak np. psycholog sądowy, toksykolog, patolog, terapeuta uzależnień, kryptolog, grafolog itp.

Rekrutacja

W związku z realizacją projektu pn. „ Uczelnia najwyższej jakości- UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 27 marca 2019 r. ogłaszamy rekrutację do Programu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Państwa.

Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów/ek na kierunku Bezpieczeństwo Państwa się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Do Programu mogą rekrutować się osoby spełniające łącznie następujące kryteria posiadają status studenta/ studentki UP I roku na kierunku Bezpieczeństwo Państwa studiów stacjonarnych I stopnia.

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:

1) FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY z klauzulą informacyjną
2) orzeczenie o niepełnosprawności ( w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy)

Dokumenty należy składać w terminie do 10 kwietnia 2019 r.:
• w kopercie w Sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uczelni, ul. Ingardena 4,p. 203 p, 30-060 z dopiskiem „Bezpieczeństwo państwa” w godzinach 8.00-15.00 lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl –skany w/w podpisanych dokumentów w temacie „ Bezpieczeństwo państwa”

Szczegóły dotyczące Rekrutacji i udziału w Projekcie znajdują się w Regulaminie Projektu oraz w załącznikach:
Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie
Regulamin rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Państwa

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Uczelnia najwyższej jakości- UP to the TOP”.

 

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B-do Regulaminu rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Państwa-oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C-do Regulaminu rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Państwa-deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D-do Regulaminu rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Państwa-kwestionariusz-osobowy

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

***

Wsparciem zostaną objęci studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo państwa, którzy w marcu 2019 r. rozpoczną II semestr studiów i wyrażą chęć udziału w Projekcie.

Harmonogram wsparcia

Uwaga! Dnia 05 grudnia 2019r. zajęcia odwołane!

Harmonogram wsparcia kierunek Bezpieczeństwo Państwa_moduł Demystyfication

 

Wielkość czcionki
Kontarst