Biuro Rozwoju – projekty

Wsparcie dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Opis zadania

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów kierunku praktycznego Inżynieria Bezpieczeństwa (studia inżynieryjne). Kierunek będzie obejmować aspekty związane z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy oraz sposobami ich ograniczania i zwalczania, podstawami prawnymi związanymi z BHP. Absolwenci mogą podjąć pracę na stanowiskach inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierunek zostanie utworzony pod patronatem interesariusza: odbędą się konsultacje planów i sylabusów, dzięki czemu absolwenci/tki będą lepiej przygotowani do pracy po zakończeniu studiów.

Zaplanowano:
– pogłębione konsultacje z interesariuszami programu kształcenia i przedmiotów specjalnościowych, opracowanie sylabusów zajęć. W ich wyniku zostaną wytypowane tematy warsztatów najbardziej odpowiadających potrzebom pracodawców. Konsultacje obejmą również przedmioty prowadzone w ramach programu kształcenia, w celu weryfikacji przekazywanej wiedzy;
– realizację cyklu warsztatów prowadzonych przez interesariuszy zewnętrznych (12 warsztatów),
– realizację warsztatów z pierwszej pomocy, z zakresu BHP oraz w formie projektowej przy współudziale interesariuszy,
– realizacja cyklu warsztatów prowadzonych przez profesorów z zagranicy.

 

Rekrutacja
Wsparciem zostaną objęci studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, którzy w październiku 2019 r. rozpoczną III semestr studiów i wyrażą chęć udziału w Projekcie.

Harmonogram wsparcia

Wielkość czcionki
Kontarst