Biuro Rozwoju – projekty

Wsparcie dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Opis zadania

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów kierunku praktycznego Inżynieria Bezpieczeństwa (studia inżynieryjne). Kierunek będzie obejmować aspekty związane z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy oraz sposobami ich ograniczania i zwalczania, podstawami prawnymi związanymi z BHP. Absolwenci mogą podjąć pracę na stanowiskach inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierunek zostanie utworzony pod patronatem interesariusza: odbędą się konsultacje planów i sylabusów, dzięki czemu absolwenci/tki będą lepiej przygotowani do pracy po zakończeniu studiów.

Zaplanowano:
– pogłębione konsultacje z interesariuszami programu kształcenia i przedmiotów specjalnościowych, opracowanie sylabusów zajęć. W ich wyniku zostaną wytypowane tematy warsztatów najbardziej odpowiadających potrzebom pracodawców. Konsultacje obejmą również przedmioty prowadzone w ramach programu kształcenia, w celu weryfikacji przekazywanej wiedzy;
– realizację cyklu warsztatów prowadzonych przez interesariuszy zewnętrznych (12 warsztatów),
– realizację warsztatów z pierwszej pomocy, z zakresu BHP oraz w formie projektowej przy współudziale interesariuszy,
– realizacja cyklu warsztatów prowadzonych przez profesorów z zagranicy.

 

Rekrutacja

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 01 października 2019 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Kształcenia do potrzeb społeczno –gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.
Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, którzy w październiku 2019 roku rozpoczną III semestr studiów. Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.

Regulamin rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:
1) Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
2) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

Dokumenty należy składać w terminie do 31 października 2019 roku:
• w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:30 z dopiskiem na kopercie ,,Inżynieria Bezpieczeństwa’’ lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,,Inżynieria Bezpieczeństwa’’ zawierający skany ww. podpisanych dokumentów.

 

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B-do Regulaminu rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa – oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C-do Regulaminu rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa – deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D-do Regulaminu rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa kwestionariusz-osobowy

****
Wsparciem zostaną objęci studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, którzy w październiku 2019 r. rozpoczną III semestr studiów i wyrażą chęć udziału w Projekcie.

Harmonogram wsparcia

Wielkość czcionki
Kontarst