Biuro Rozwoju – projekty

Wsparcie dla kierunku Matematyka

Opis zadania

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów kierunku praktycznego Matematyka. Absolwent tego kierunku ma wiedze i umiejętności do podjęcia zawodu nauczyciela, bądź pracy w centach BPO przy analizie danych. Jest to branża intensywnie rozwijająca się w okolicach Krakowa o dużym zapotrzebowaniu na pracowników.
Zaplanowano:

– pogłębione konsultacje programu kształcenia i przedmiotów specjalnościowych z interesariuszami, opracowanie wspólnie z nimi materiałów dydaktycznych i multimedialnych, pomocy naukowych i dydaktycznych do zajęć z programu kształcenia oraz dodatkowych warsztatów w ramach Projektu;

– realizacja cyklu warsztatów opracowanych wspólnie z interesariuszami, ściśle odpowiadających ich potrzebom (po 4 warsztaty 30h na każdej z 2 specjalności).

 

Rekrutacja

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 30 września 2019 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Kształcenia do potrzeb społeczno –gospodarczych na kierunku Matematyka.

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP I stopnia na kierunku Matematyka, którzy w październiku 2019 roku rozpoczną III semestr studiów. Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów na kierunku Matematyka. W ramach zadania zaplanowane zostały cztery warsztaty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego każdy w wymiarze 30 godzin, łącznie 120 godzin przez 2 lata studiów.

Do programu mogą rekrutować się osoby posiadające w dniu przyjęcia do projektu status Studenta/Studentki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Matematyka, którzy w październiku 2019 roku rozpoczną III semestr studiów.

Regulamin rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Matematyka

 

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:
1) Załącznik A FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
2) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

Dokumenty należy składać w terminie do 9 października 2019 roku:
• w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:30 z dopiskiem na kopercie ,,Matematyka’’ lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,,Matematyka’’ zawierająca skany ww. podpisanych dokumentów.

 

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B-do Regulaminu rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Matematyka – oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C-do Regulaminu rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Matematyka – deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D-do Regulaminu rekrutacji i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Matematyka – kwestionariusz-osobowy

***

Wsparciem zostaną objęci studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Matematyka, którzy w październiku 2019 r. rozpoczną III semestr studiów i wyrażą chęć udziału w Projekcie.

 

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia_Zastosowanie interaktywnych systemów prezentacji multimedialnych w procesie nauczania matematyki

Wielkość czcionki
Kontarst