Biuro Rozwoju – projekty

O projekcie

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość – pasja”

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza-ciekawość-pasja”.

Celem projektu jest rozwój umiejętności dzieci ze szkół podstawowych z zakresu kreatywności, uczenia się, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Ich rodzice nabędą kompetencje wychowawcze związane ze stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka.
Realizacja ww. celu określonego przyczyni się do rozwoju oferty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w zakresie realizacji trzeciej misji – pogłębienie współpracy z otoczeniem oraz integracja lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiego jakim jest UP. Pozwoli ona również na stworzenie „społeczności młodych naukowców” i objęcie jej merytorycznym wsparciem powołanego w UP „Uniwersytetu Małego Naukowca” (UniMaN).

Projekt kierowany jest do uczennic i uczniów (od 6 do 16 roku życia) trzech szkół podstawowych z Krakowa oraz ich rodziców, tj.:

• Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie, ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków,

• Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie, ul. Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków,

• Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków.

Projekt realizowany będzie w okresie od 3 września 2018 r. do 31 marca 2020 r.

W projekcie zaplanowano realizowane są zajęcia o charakterze fakultatywnym, w oparciu o Autorski program kursu opracowany przez pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu, obejmujące:
• organizację i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: I (kl. 1-3) i II (kl. 4-7),
• organizację i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci w grupie wiekowej I i II,
• organizację i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci w grupie wiekowej I i II,
• organizację i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci w grupie wiekowej I i II,
• organizację i przeprowadzenie zajęć podczas wydarzenia „Dzień na Uniwersytecie”,
• organizację i przeprowadzenie „Uniwersyteckiego Festiwalu Nauki i Sztuki Dziecięcej”,
• organizację i przeprowadzenie seminarium naukowego „Pasja naukowa dziecka – młodego odkrywcy”,
• organizację i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych z rozwijaniem umiejętności społecznych dziecka,
• organizację i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych ze stymulowaniem zainteresowań i pasji dziecka,
• organizację i przeprowadzenie wykładów dla rodziców w zakresie wspierania kompetencji wychowawczych zw. ze stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W efekcie realizacji projektu 120 osób zostanie objętych działaniami projektowymi (60 uczniów i 60 rodziców/ opiekunów prawnych), a 90 osób podniesienie kompetencje, w tym: 45 uczniów z zakresu kreatywności, umiejętności uczenia się oraz z zakresu krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz 45 rodziców/ opiekunów prawnych podniesie kompetencje wychowawcze związane ze stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka.

Zajęcia w ramach projektu uatrakcyjnią zajęcia szkolne realizowane w oparciu o podstawę programową MEN dla szkół podstawowych, wzbogacą doświadczenie UP w zaangażowanie w procesy rozwoju społecznego, a także zwiększą integrację lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiego jakim jest UP. Pozwolą one również na stworzenie „społeczności młodych naukowców” i objęcie jej merytorycznym wsparciem „Uniwersytetu Małego Naukowca” (UniMaN) oraz kreowanie mechanizmów współpracy uczelni z otoczeniem zewn. poprzez wspólną realizację działań z podmiotami działającymi na rzecz edukacji. Realizacja celu projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER „Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.

Wartość projektu: 152 912,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 148 325,12 zł.

Wielkość czcionki
Kontarst