Biuro Rozwoju – projekty

Program Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów I i II stopnia. Zgodnie z „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy” posiadanie wysokich tzw. kompetencji miękkich jest oczekiwane przez większość pracodawców. Uczestnicy PRK zwiększą swoje umiejętności komunikacyjne, poznają zasady pracy w zespole, radzenia sobie z emocjami.

W ramach PRK zostaną przeprowadzone warsztaty:

Moduł nr 1:

• Komunikacja interpersonalna

• Radzenie sobie z trudnościami życiowymi

• Zarządzanie czasem i motywowanie samego siebie

• Sztuka pięknego życia i kultura osobista

Moduł nr 2:

• Emisja głosu i estetyka wypowiedzi

• Regulacja emocji w sytuacjach ekspozycji społecznej

• Motywowanie przez cele

• Sztuka pięknego życia i kultura osobista

Warsztaty będą w formie aktywnej z wprowadzeniem teoretycznym. Realizowane będą zadania praktyczne, analizy przykładów, scenki dramowe, gry dydaktyczne, praca w grupach nad problemem.

 

Rekrutacja

UWAGA!

Przedłużamy termin rekrutacji do Programu Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych.

Nabór trwa do 31 stycznia 2020r.

****

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 8 listopada 2019 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych.

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP I lub II stopnia na jednym z dwóch ostatnich semestrów zaplanowanego toku realizacji studiów lub studiów jednolitych magisterskich. Celem Zadania jest nabycie i doskonalenie przez Uczestników kluczowych kompetencji komunikacyjnych, w tym m.in. nabycie wiedzy dotyczącej zasad pracy w zespole i radzenia sobie z emocjami.

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych

 

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:
1) Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
2) zaświadczenie potwierdzające status studenta danego roku i kierunku studiów oraz osiągniętą średnią ocen z toku studiów,
3) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

Termin testu kompetencji komunikacyjnych, do którego zobowiązany jest przystąpić każdy kandydat, zostanie podany w późniejszym terminie.

Dokumenty należy składać w terminie do 06 grudnia 2019 roku:
• w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 z dopiskiem na kopercie ,,Program Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych” lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,,Program Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych’’ zawierający skany ww. podpisanych dokumentów.

 

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju kompetencji komunikacyjnych-oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych-deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji-kwestionariusz-osobowy

*****
Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w listopadzie 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2011 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia wszystkich kierunków, którzy rozpoczną w danym semestrze jeden z 2 ostatnich semestrów studiów. Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 48 miejsc.

 

Harmonogram wsparcia

Wielkość czcionki
Kontarst